air-liquide-sustainable-development

Miljö och Hållbarhet

Zrównoważona mobilność

Miljö

I syfte att nå våra klimatmål strävar vi ständigt efter att förbättra energieffektiviteten i våra produktionsanläggningar. Air Liquides koncernmål är att vara koldioxidneutrala till 2050. För att nå dit ska vi minska våra koldioxidutsläpp med 33% till 2035 jämfört med 2020. Gasproduktionen i våra luftgasanläggningar är en energikrävande process, men genom att automatisera och centralisera verksamheten kan vi optimera prestandan hos våra anläggningar. Det gäller särskilt energiförbrukningen, vilket leder till både effektivitetsvinster och minskad miljöpåverkan, d v s lägre koldioxidutsläpp. Vi ska också minska våra koldioxidutsläpp genom att säkra mer förnybar el till våra produktionsanläggningar.

Genom att göra rätt saker och göra dem på rätt sätt kan vi se till att resurserna används optimalt. Vi strävar efter att eliminera slöseri och optimera våra processer genom kontinuerliga förbättringar.

Våra siter i Sverige och Danmark är certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001 2015.

Transporter

För kunder med stor gasförbrukning kan produktion av gasen på plats vid kundens anläggning vara ett alternativ, men för övriga kunder är det nödvändigt att transportera gas till deras anläggning. Gasen levereras med lastbil i flytande form eller i gasflaskor. Tack vare strategiskt placerade produktionsanläggningar, en effektiv transportorganisation och ett omfattande distributörsnätverk levererar vi snabbt och säkert över hela Norden.

Vi minskar koldioxidutsläpp från våra transporter genom att optimera planeringen av leveranser och tankstorlekar och genom att öka andelen transporter med alternativa bränslen. Air Liquide har som mål att ställa om 20% av sin globala lastbilsflotta till alternativa bränslen fram till 2025.

Trafiksäkerhet är en huvudprioritet för Air Liquide. Air Liquide i Norden arbetar nära sin underleverantör inom detta område med följande tydliga ambition: 

  • Säkerställa att regler som fastställts av Air Liquide-koncernen tillämpas på ett effektivt sätt.
  • Tillhandahålla ny teknik som hjälper förarna att köra säkert.
  • Utbilda förarna i gashantering och säkerhet.

Vårt engagemang

Air Liquide bidrar genom sin verksamhet och sitt engagemang till de globala hållbarhetsmålen (SDG) som infördes av FN för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla år 2030.

Air Liquide har undertecknat FN:s Global Compact, ett initiativ där de 10 grundprinciperna avser mänskliga rättigheter, internationella arbetsnormer, miljön och kampen mot korruption.

Dessutom har Air Liquide undertecknat Responsible Care® Global Charter, ett initiativ från Internationella rådet för kemiska föreningar (ICCA) som syftar till att förbättra de globala prestationerna inom kemisk industri vad gäller hälsa, säkerhet och miljöskydd.

Air Liquide-koncernen gör ett flertal sociala åtgärder för att gynna samhällen i de regioner där den verkar, genom att involvera sina anställda och dess arbetsplatser. Dessa är antingen sociala entreprenörskapsprojekt eller projekt som drivs av Air Liquide Foundation

Air Liquide på CDP:s lista

Air Liquide-koncernen finns på CDP:s lista över företag som har bäst resultat när det gäller att bekämpa klimatförändringar.

CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) är en ideell organisation som utvärderar företag utifrån deras agerande för ett bättre klimat. Att Air Liquide finns på CDP:s prestigefyllda A-lista innebär att koncernen får ett erkännande för sin strategi för hållbar tillväxt. Air Liquide-koncernen utvecklar applikationer inom vätgasenergi och biometan och deltar i innovativa projekt tillsammans med kunder inom metallindustri och petrokemisk industri.

 

Vår verksamhet

Hållbar utveckling - vår verksamhet.

Säkerhet

Säkerhet har alltid högsta prioritet inom Air Liquide. Det är en viktig del av vår verksamhetsoptimering och en förutsättning för vår existens. 

Air Liquide har en nollvision för olyckor. Genom att respektera och aktivt hantera säkerhetsregler, förstå riskerna i alla situationer, anpassa beteendet och hålla uppsikt över kollegor såväl som besökare på våra siter, uppmuntras alla medarbetare och underleverantörer att agera på ett säkert sätt. 

Vi är fullt medvetna om att vi arbetar i en potentiellt farlig fysisk miljö. Med mer än 110 års erfarenhet av att arbeta inom denna bransch har vi haft möjlighet att lära oss om de faror som är förknippade med hantering av olika typer av gaser. 

Vi värnar om säkerheten för alla medarbetare, kunder, underleverantörer eller andra samarbetspartners som vistas på våra anläggningar eller på annat sätt kommer i kontakt med våra produkter.

Ekonomiskt resultat

Ekonomiska resultat och god ekonomisk beredskap är grundläggande för ett hållbart företag när det gäller att bygga upp långsiktiga relationer och stödja kunderna över tid. Genom interna företagsprogram kommer Air Liquide-koncernen att kunna leverera en långsiktig utveckling, ha en närmare koppling till sina intressenter och bli mer innovativa. 

Trygghet är en förutsättning för en sund och hållbar affärsmiljö. Air Liquide arbetar med  förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som skyddar medarbetare och alla företagets materiella och immateriella tillgångar mot oavsiktliga skador, uppsåtliga och avsiktliga skador (brottslighet, terrorism, konflikter osv) samt naturkatastrofer. 

Teknik

Våra ingenjörer och tekniker har kunskaper och erfarenhet när det gäller att leverera lösningar med högsta standard. De ser till att kundernas anläggningar är säkra, kostnadseffektiva, effektiva och tillförlitliga. Vårt arbete omfattar allt från förstudier till nyckelfärdiga lösningar med flera olika tekniker.

Våra kunder och patienter

Hållbar utveckling - våra kunder och patienter.

Vårt mål är att arbeta nära tillsammans med våra kunder och patienter. Vi vill förstå deras utmaningar och dela våra djupgående kunskaper om gaser (syre, väte, koldioxid m fl) så att vi tillsammans kan hitta sätt att minska koldioxidutsläppen, förbättra resursoptimeringen och ta itu med andra hållbarhets- eller affärsutmaningar.

Oavsett bransch eller behov av lösningar hjälper vi våra kunder att utforska de stora möjligheter som gastekniken har att erbjuda. Vi stödjer våra kunder hela vägen från analys, testning, installation och utbildning till den optimerade och slutliga processen för gasanvändning.

Användning av våra produkter

Säkerhet är vår högsta prioritet. Detta gäller även i samarbetet med våra kunder och patienter. Vi utbildar våra kunder och patienter i hur man på ett säkert sätt ska hantera gasen och delar relevant information om säker gashantering, samtidigt som vi alltid är tillgängliga för support.

Arbetet med att uppfylla våra kunders och patienters kvalitetskrav är ett annat mycket viktigt ansvar. Det omfattar såväl produkt- som processkvalitet. För vår hälso- och sjukvårdsverksamhet ligger patientsäkerhet alltid i fokus och vi följer god tillverkningssed strikt (GMP, Good Manufacturing Practice).

I dialogen med kunder och patienter strävar vi efter att sätta oss in i hur våra produkter ska användas för att kunna dela med oss av våra kunskaper om hur vi kan bidra till en mer hållbar drift eller mer hållbara produkter. Vi fortsätter gärna dialogen, även efter försäljningen, för att säkerställa optimal användning och effekt av investeringen.

Våra siter i Norden är certifierade enligt ISO 9001 2015.

Affärsetik

Våra handlingar har alltid drivits av starka etiska principer. Vi följer de högsta etiska standarderna när vi bedriver vår affärsverksamhet. Air Liquide följer alla lagar och förordningar, särskilt om rättvis konkurrens, och accepterar inte korruption i någon form. Alla medarbetare genomgår årligen en obligatorisk e-learning i Code of Conduct.

Kundrelation

En långsiktig och god relation med våra kunder är en förutsättning för en hållbar affärsverksamhet.
 
En kundrelation är en relation mellan företag och människor. Därför lägger vi stor kraft på att rekrytera, utveckla och behålla rätt talanger för att kunna bemöta våra kunder på bästa sätt.

 

Våra medarbetare

Hållbar utveckling - våra medarbetare.

Kunskap, passion och engagemang

Vi anser att talang är mer än bara kunskap. Talanger inom Air Liquide är medarbetare som genom sin förmåga, sin passion och sitt engagemang gör att företaget drivs med framgång. För att kunna uppfylla våra kunders förväntningar inom olika branscher har vi en mångfald av talanger och en långsiktig strategi som säkerställer att vi har rätt expertkunskaper på rätt plats och vid rätt tidpunkt.

På Air Liquide anser vi att medarbetarna är källan till vår framgång och därför är företaget beroende av medarbetarnas intelligens, kreativitet och arbete med att ständigt förbättra sina resultat. Vi ger medarbetarna ansvar och har förtroende för deras sätt att utföra sitt arbete. Inom vårt företag uppmuntrar vi också till en sund balans mellan fritid och arbetsliv, eftersom vi vet att det ger engagerade och framgångsrika medarbetare.

Våra leverantörer

Hållbar utveckling - våra leverantörer.

The sky is not our limit - it’s our supplier!

Den huvudsakliga råvaran för Air Liquides gasproduktion är luft. Luften komprimeras, kyls och destilleras till syre, kväve och argon i våra egna nordiska produktionsanläggningar för luftgas. 

Acetylen och hydrogen är också gaser som Air Liquide i Norden producerar i egna anläggningar, medan den koldioxid vi levererar är en återvunnen restprodukt från andra industriella processer. Övriga gaser, t ex vissa typer av gasblandningar, importeras. Helium importeras från naturliga källor utanför Europa.

Även om huvuddelen av våra produkter framställs från luft, behöver vi leverantörer som förser oss med material och komponenter, som t ex kompressorer, ventiler, gastankar och gasflaskor, liksom utrustning för tjänster och underhåll.

Vi bidrar till hållbarhet genom att ställa tydliga krav på våra leverantörer vad gäller säkra och hälsosamma arbetsplatser, efterlevnad av lagar och förordningar, mänskliga, sociala och arbetsrättsliga rättigheter, respekt för miljön och etiska affärsprinciper. 

Läs mer om hur Air Liquide-koncernen arbetar med hållbara inköp.

Utveckling av innovationer och lösningar

Hållbar utveckling - utveckling av innovationer och lösningar.

Air Liquide i Norden bidrar till minskade klimatförändringar genom att utveckla innovationer och lösningar för ökad energieffektivitet, minskning av koldioxidutsläpp och resursoptimering hos våra kunder. ECO ORIGINTM klimatsmart gas är ett exempel på en innovation som leder till minskade koldioxidutsläpp.

Några av våra innovativa lösningar leder till bättre hållbarhet, som t ex minskad energiförbrukning, ökad livslängd på livsmedel, rening av avloppsvatten och minskad kemikalieanvändning, medan andra innovationer påverkar produktsäkerhet och kvalitet.

Air Liquide-koncernen arbetar för att bidra till utvecklingen av ett fossilfritt samhälle. I Norden arbetar vi aktivt med detta, bl a genom att utveckla biogas för industrier och transporter, främja vätgas som en framtida energikälla och genom att undersöka och utveckla möjligheterna för CCS (Carbon Capture and Storage).

En cirkulär värdekedja

Hållbar utveckling - cirkulär värdekedja.

Air Liquides värdekedja är delvis cirkulär. Inom vissa användningsområden, t ex vid användning av inerta gaser eller gaser för kylning och frysning, förbrukas inte gasen utan släpps ut i atmosfären igen efter användning. Inom andra användningsområden förbrukas gasen, t ex i kemiska processer eller i samband med förbränning.

Våra gasflaskor returneras, underhålls och återanvänds många gånger om och under många år. Efter upp till 50 år och många återfyllningar skrotas de och metallen återvinns.

Annan utrustning, t ex tankar, återlämnas när de inte längre ska användas, de underhålls och görs klara för en ny installation.

Våra resultat

Hållbar utveckling - våra resultat.

Air Liquide i Norden rapporterar årligen in data till koncernen för konsolidering och publicering av hållbarhetsresultat.

Har du frågor om hur vi arbetar med hållbar utveckling?

Fyll i vårt kontaktformulär!