Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Bränngas för svetsning och skärning

gaser-för-svetsning-airliquide

Acetylen är en bränngas som, tillsammans med oxygen, används för svetsning och skärning av stål, lödning, flamrensning och flamriktning. Acetylen ger den hetaste temperaturen som tillämpas i industriella processer. Acetylen-oxygen är en högproduktiv gaskombination som kan nå flamtemperaturer på uppåt 3150 °C. Oxyacetylen ger en optimal lokaliserad uppvärmning med minimal spillvärme. Lågan har en väldigt låg fuktighetsgrad, vilket gör den till ett bra val inom många kritiska värmeapplikationer.

Instrumentgas

Kalibrering och analys

Vid användning av acetylen som instrumentgas kombineras gasen med syntetisk luft eller kväveoxid som bränsle. ALPHAGAZTM 1 acetylen är vårt produktnamn för acetylen med 99,6% renhet som används som instrumentgas i AAS (Atomic Absorption Spectrometry).

Tillverkning av plast

Plastflaskor

Acetylen används också vid framställning av elledande plaster eller PVC-plast. Även om polyetenplast framställs av etylen eller metan är råmaterialet fortfarande acetylen. Acetylen blandas också med andra ämnen, som klor och saltsyra, för att producera olika varianter av plast, däribland PVDF (polyvinylidene difluoride), en speciell termisk fluorplast som tål extremt höga temperaturer.

Säker hantering av acetylen

Läs här våra råd för säker hantering av acetylen.

Det är viktigt att hantera acetylen på rätt sätt för att inte utsätta sig för onödiga risker.

Acetylenflaskor i öppen eld

Acetylenflaskor som utsatts för öppen eld kan spricka (explodera) och förorsaka fara på grund av tryck, flammor och heta gaser.

Vid upphettning kan acetylen sönderfalla i kol och vätgas under värmeutveckling. Värmeutvecklingen leder till ytterligare sönderfall, som kan fortsätta under kortare eller längre tid, vilket i sin tur kan leda till att flaskan spricker. Därför måste acetylenflaskor behandlas på ett speciellt sätt när de utsätts för hetta eller brand.

Gör följande:

  • Varna personalen och utrym området.
  • Ring Räddningstjänsten (112) och informera den vid ankomsten om antal flaskor och lagringsplats för de acetylenflaskor som är berörda.
  • Kontakta gasleverantören.

Gör dessutom följande i väntan på Räddningstjänsten: Stäng ventiler och flytta de flaskor som är i närheten, men som inte är direkt berörda av branden, om detta är möjligt. Flytta dock bara de flaskor som inte är varmare än att de kan vidröras med bara händerna.

Kyl utsatta eller heta flaskor genom att dränka hela ytan med vatten. Fortsätt till dess att branden är släckt och flaskornas yta förblir våt när nedkylningen avbrutits för observation. Arbeta från ett säkert avstånd och från en säker plats, t ex i skydd av tunga maskiner eller betongväggar. Fortsätt nedkylningen under åtminstone en timme.

Om flaskorna torkar fort eller börjar ånga, fortsätt nedkylningen med vatten och kontrollera med halvtimmesintervaller tills flaskorna förblir kalla och våta under 30 minuter efter det att nedkylningen avbrutits, enligt MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och gasbolagens rekommendationer. Innan hela flaskytans temperatur kontrolleras med bara händerna ska flaskorna kylas under ytterligare en timme. Undvik att utsätta flaskorna för skakningar eller stötar.

När flaskorna förblir kalla och våta, flytta dem från platsen och sänk ned dem i vatten under 24 timmar om detta är möjligt, eller flytta dem till ett säkert ställe och ha dem under uppsikt under 24 timmar.

Om flaskorna är anslutna till någon utrustning, t ex regulatorer eller distributionssystem, stäng ventilerna och koppla ifrån utrustningen innan flaskorna flyttas.

Gå aldrig nära eller rör vid en acetylenflaska som varit het eller utsatts för öppen eld innan den kylts ned och förblir kall som beskrivits ovan.

Märk noga alla flaskor som utsatts för hetta och samordna med gasleverantören före fortsatt hantering eller transport.

Acetylenflaskor som brinner vid ventilen eller vid anslutande utrustning

En acetylenflaska kan börja brinna vid ventilen eller vid anslutande utrustning, t ex till följd av bakslag.

Gör följande:

Försök att stänga flaskans ventil eller andra ventiler för att stoppa utflödet av gas, men endast då detta kan göras omedelbart efter det att gasen antänts. Använd handskar. Känn på flaskans yta på flera ställen med bara händerna för att notera eventuell ökning av temperaturen. Om flaskan förblir het, lågan ej släckts eller gasflödet ej stannar, ska Räddningstjänsten kontaktas, området evakueras och nedkylning av flaskan, från en säker plats, påbörjas.

En låga från en ventil som inte kan stängas ska normalt lämnas för självutbränning under tiden som flaskan och den omedelbara omgivningen kyls ned med vatten. Endast i speciella fall, och om flaskan finns i ett öppet eller väl ventilerat område, ska lågan släckas.

Försiktighetsåtgärder måste alltid vidtas för att förhindra en explosiv återantändning av gasen. Efter ett bakslag måste utrustningen noggrant kontrolleras innan arbetet återupptas.

Acetylensönderfall i gasflaskor

Dagens acetylenflaskor är mycket säkra och ger ett bra skydd för sönderfall. Om en acetylenflaska utsätts för kraftiga slag eller tappas så skall flaskan placeras för sig och kontrolleras under ett dygn om en tydlig värmeutveckling uppstår. Om detta skulle uppstå skall räddningstjänsten tillkallas och säkerhetsrutiner med evakuering av område samt vattenkylning vidtas tills man kan konstatera att flaskan förblir kall.

Sönderfall i flaskor kan uppkomma av olika orsaker, t ex på grund av bakslag eller lokal uppvärmning av flaskans yta. Normalt stoppas sönderfall från bakslag av den porösa massan inne i flaskan, men om sönderfallet fortsätter, kommer flaskan att bli het. Om ventilen är öppen kommer rök eller sot att läcka från denna. Stäng ventilen, men endast om detta kan göras omedelbart. Flaskor som upphettas p g a sönderfallande gas måste kylas på samma sätt som flaskor i öppen eld.

Acetylenpaket

Behandla acetylenpaket på samma sätt som enstaka flaskor. Däremot kan det vara svårt att kyla ner och bedöma ifall enstaka flaskor är varma i samband med paketkonstruktioner. Kyl länge från säkert avstånd. Gå aldrig nära eller montera ner acetylenpaket när det finns skäl att misstänka sönderfall i en eller flera flaskor (heta flaskor).

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Säker hantering av gaser förutsätter att du som användare lär känna produkten och de säkerhetsbestämmelser som gäller. Läs därför alltid säkerhetsdatabladet noga!

Om du har några frågor om våra säkerhetsdatablad är du välkommen att kontakta oss.

Gasers fysiska och tekniska egenskaper

Gas encyclopedia AL

Läs mer om egenskaper och användningsområden för acetylen. 

Acetylen- frågor om priser eller produkter?

Vill du ha hjälp att hitta rätt gasblandning? Och till rätt pris? Fyll i dina uppgifter här, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.