Välj Air Liquide.

Leveransövervakning

Air Liquide Tank

Fjärrövervakningssystem - Teleflo

Genom ett datoriserat fjärrövervakningssystem, teleflo, kan air liquide fjärrövervaka tanknivå eller flasktryck hos dig via telenätet. När tanknivån eller flasktrycket sjunkit till en viss lägsta nivå, levereras gas direkt – du behöver varken övervaka eller beställa.


Specialleveranser

Det finns flera alternativ till traditionella gasleveranser. Med utgångspunkt från din verksamhet utvecklar air liquide skräddarsydda lösningar för leveranssystem och leveransrutiner. Vid behov kan vi även erbjuda akutleveranser.


Anslutning av flaskor

Du använder gaser i din verksamhet och vill att dina medarbetare arbetar under säkra arbetsförhållanden utan några olägliga avbrott och utan att spilla tid på improduktiva aktiviteter. Med tjänsten Anslutning av flaska ansluter Air Liquides utbildade chaufförer varje flaska till respektive gasdistributionsutrustning då produkterna levereras.

Fördelar

 • Anslutning av flaskor till gasdistributionsutrustning, enligt särskilda föreskrifter.
 • Säkerhets- och funktionskontroller.

Implementation prerequisites
Av säkerhetsskäl måste utrustningen omfattas av regelbundet underhåll. Air liquide kan för detta ändamål erbjuda underhållsavtal som är anpassade till dina behov.


Auto Leverans (Autosupply)

Du använder flaskgaser i din verksamhet och vill att dina medarbetare arbetar under säkra arbetsförhållanden och utan några olägliga avbrott. Utöver detta vill du optimera hanteringen av gasleveranserna och ha fullständig kontroll över gasförbrukningen. Med tjänsten Autosupply sköter Air Liquide hela hanteringen av flaskgasleveransen med hjälp av fjärrövervakning.

Fördelar

 • Leveranshantering via fjärrövervakning: Air Liquide tar hand om beställningen och leveransen av gasen. 
 • Anslutning: Flaska eller paket ansluts till gasdistributionsutrustningen, enligt särskilda föreskrifter.
 • Förebyggande och avhjälpande underhåll av fjärrövervakningsutrustning, som utförs av specialister.

Implementation prerequisite
Om utrustningen ägs av kunden måste det finnas en plan för regelbundet underhåll. Air liquide kan för detta ändamål erbjuda underhållsavtal som är anpassade till dina behov.


Hantering av gasflaska

Du använder gaser i din verksamhet och vill att dina medarbetare arbetar under säkra arbetsförhållanden utan några olägliga avbrott och utan att spilla tid på improduktiva aktiviteter. Med vårt utbud av tjänster för Utökad Leverans får du tillgång till vår kompletta leveransservice, när de logistiska kraven överstiger den normala leveransservicen. Tjänsten Hantering av Flaska är en del av tjänsten Utökad Leverans.
Air Liquides chaufförer levererar fulla flaskor och tar med sig returflaskorna.

Fördelar

 • De fulla flaskorna lyfts ut ur leveranskorgarna.
 • Flaskorna transporteras till ett gasskåp eller gaslager.
 • Flaskorna placeras på ett säkert sätt och förankras enligt föreskrifterna.
 • Returflaskorna hämtas från gasskåp eller gaslager.

Leverans till förbrukningsställe

Du använder gaser i din verksamhet och vill att dina medarbetare arbetar under säkra arbetsförhållanden utan några olägliga avbrott och utan att spilla tid på improduktiva aktiviteter. Med vårt utbud av tjänster för Utökad Leverans får du tillgång till vår kompletta leveransservice, när de logistiska kraven överstiger den normala leveransservicen.
Tjänsten Leverans till Förbrukningsställe är en del av tjänsten Utökad Leverans. Tjänsten innebär att flaskorna då de levererats transporteras, enligt kundens önskemål, från lossningsplatsen till den plats där gasen används.

Fördelar

 • Flaskorna levereras till den plats i kundens anläggning där de ska användas.
 • Flaskorna transporteras på ett säkert sätt, med lämplig utrustning och enligt gällande föreskrifter.
 • Returflaskorna hämtas från användningsstället.

Flaskspårning

Gasflaskor med Exeltop.

STELIO - Spårbarhet I din egen verksamhet

Air Liquide erbjuder dig även tjänsten StelioTM, ett tillförlitligt och effektivt verktyg för spårbarhet inom din egen verksamhet. Tjänsten riktar sig till dig som har interna behov av att veta var dina gasflaskor befinner sig, har externa krav på spårbarhet eller helt enkelt önskar en effektivare gasflaskhantering med hänsyn till säkerhet, kvalitet, ekonomi och logistik.

 • Minskar du driftskostnaderna och effektiviserar gashanteringen - Lagret anpassas efter gasförbrukningen och du beställer de kvantiteter som motsvarar dina behov. Du informeras om produkternas utgångsdatum och gasförlusterna kan minimeras.
 • Förbättrar du säkerheten - Spårbarheten förenklas och blir säkrare. Risken för avbrott i gasförsörjningen minimeras. 
 • Förbättrar du kvaliteten - Uppfyller inte produkterna dina kvalitetskrav kan de avvisas vid leverans. Risken för mänskliga fel minimeras.
 • Ökar du tryggheten - Lagerstyrning och optimering av flasksaldon förenklas. Antalet försvunna flaskor minimeras. Detaljerade rapporter och analyser erhålls. Interna regler och rutiner uppfylls.

Du får också

 • aktuellt lagersaldo, rotationshastigheten på dina gasflaskor och ger besked när minsta lagernivå uppnås.
 • hjälper dig fördela gasflaskor till avdelningar, informerar om saldo och gasförbrukning per avdelning samt lokaliserar snabbt flaskor vid en eventuell återkallning.
 • förenklar och effektiviserar den fysiska inventeringen. Du påminns om gasflaskor som snart passerar utgångsdatum och kan enkelt lokalisera dem.
 • förenklar gasbeställningen och ger dig möjlighet till kvalitetskontroll vid leverans. Även flaskbyten mellan avdelningar och andra externa enheter kan registreras.

Expertis

Transformation numérique : inauguration du premier centre d’opération à distance des usines d’Air Liquide en France

Konsultation

Air Liquide erbjuder rådgivning i tekniska frågor kring gasanvändning; kort och tillfällig eller mera omfattande och långvarig – det är ditt behov som styr. Konsultinsatsen kan handla om val av gas, inställning av parametrar i syfte att optimera processerna eller om val av gassystem och systemkomponenter. Air Liquide kan också ge utbildning till berörd personal. 


Gasrevision

Air Liquide har lång och gedigen erfarenhet inom gasprocesser och hantering av gas. Med tjänsten GASREVISION erhåller du en visuell granskning av din verksamhet gällande logistik, gasförsörjningssystem och gasutrustning. Syftet är att kartlägga de faktiska förhållandena för att därefter kunna föreslå förbättringar i form av kostnadsbesparingar, förbättrad miljö, ökad kvalitet och säkerhet. Revisionen görs i sin helhet i samarbete med medarbetare från din verksamhet.

Fördelar

 • Logistik: Optimering av flask- och tankpark för bästa prestanda.
 • Centrala gasförsörjningssystem:Kontroll av prestanda, miljö, kvalitet och säkerhet.
 • Gasval: Genomgång av alla gaser ingående i gasprocessen, speciellt inom svets och skär, för att kunna rekommendera alternativa gaser.
 • Gasutrustning: Varje enskild gasförbrukande utrustning dokumenteras.
 • Revisionsrapport: Dokumentation inklusive rekommendationer om åtgärder för effektivare och säkrare gashantering.

Analystjänster

Air Liquide gör provtagningar av gaser och gasblandningar vid gaskällan, i gassystemet eller vid förbrukningspunkten för att bestämma gasens kvalitet och sammansättning. För dessa tjänster tillhandahåller vi preparerade provtagningsenheter. Dessutom kan kontroll och kalibrering av flödesmätare och regulatorer ingå i dessa tjänster.

Fördelar

 • Analyserna utförs av specialister enligt tillverkarens riktlinjer.
 • Analyserna sker regelbundet enligt avtal eller på begäran, och i enlighet med din verksamhets behov.
 • Analyserna utförs vid Air Liquides laboratorium eller eventuellt, efter avtal, hos kund vid point of use.
 • Analyserna sker regelbundet enligt avtal eller på begäran, och i enlighet med din verksamhets behov.
 • Efter varje analystillfälle erhålles analysprotokoll.

Gas- och temperaturaudits

ALNAT Audit Temperatur och ALNAT Audit Gas omfattar förebyggande underhåll gällande temperatur och ugnsatmosfär för värmebehandlingsutrustning som ej ägs av Air Liquide - Läs mer om ALNAT


Utbildning

Vi erbjuder allmänna kurser i gassäkerhet och gashantering eller kundspecifika kurser, helt anpassade efter dina önskemål. Kurserna genomförs vanligen i grupp, men kan också ske i form av undervisning av enskilda personer, t ex inför en specifik arbetsuppgift. Vi har också online-utbildning i säker gashantering


Projektering

Air Liquide utför projektering av gassystem för allt från gaser av industrikvalitet till högrena gaser. Vi projekterar även system för flytande gaser, liksom anläggningar för produktion av gaser i direkt anslutning till den plats där gaserna ska användas.


Installation

Det är av yttersta vikt att en gasinstallation utförs av specialister med hög kompetens. Genom att låta Air Liquide ansvara för installationen undviker du kostsamma driftavbrott och läckage som dessutom kan äventyra arbetsplatsens säkerhet.