Säkerhet

Säker hantering av gasflaskor i nödsituationer

mygas-Airliquide-argon

Vi rekommenderar våra kunder och samarbetspartners att alltid följa gällande lagar och regler för säker hantering av gaser. Läs instruktionerna så att du alltid är förberedd!

Allmänna regler för säker hantering av gasflaskor i nödsituationer

Följande riktlinjer för hantering av gasflaskor i nödsituationer följer EIGA:s (European Industrial Gases Association) rekommendationer:

 • Utse alltid en särskild gasansvarig som har kunskap om de gaser som hanteras i din verksamhet, t ex var gaserna förvaras, hur de ska hanteras och hur man släcker en mindre eldsvåda.
 • Förvara helst gasflaskorna utomhus. Om de förvaras inomhus bör de placeras så nära en utgång som möjligt eller enligt Räddningstjänstens rekommendationer.
 • Läs alltid säkerhetsdatabladet till respektive gas noga.

Gasflaskor i brand

Gasflaskor som blivit utsatta för brand eller stark hetta kan spricka (explodera) och förorsaka fara genom kringflygande bitar, brännbart, giftigt eller frätande innehåll, heta gaser eller tryckvågor. Rekommenderat säkerhetsavstånd till gasflaskor i brand är därför minst 300 m.

Gör följande för att undvika skador till följd av att en gasflaska spricker:

 • Varna personalen och utrym området.
 • Ring Räddningstjänsten (112).
 • Sammanställ information om innehåll, antal och lagringsplats för de flaskor som är berörda. Ge denna information till Räddningstjänsten så fort den anländer.

Gör dessutom följande i väntan på Räddningstjänsten:

 • Stäng ventiler och flytta de flaskor som är i närheten, men som inte är direkt berörda av branden, om detta är säkert.
 • Starta omedelbart nedkylning av upphettade eller heta flaskor som inte kan flyttas. Arbeta från en säker plats, i skydd av tunga maskiner eller betongväggar. Kyl hela flaskytan med spridd vattenstråle till dess att branden är släckt och flaskans yta förblir våt när man avbryter nedkylningen för snabb inspektion.
 • Om flaskorna torkar fort eller ångar, fortsätt nedkylningen till dess att flaskorna förblir kalla och våta under 10 minuter efter det att nedkylningen avslutats. Detta ska bedömas av en sakkunnig.

Brännbara/flytande brännbara gaser på flaskor med flammor från ventil

Försök alltid att stänga ventilen omedelbart. Detta stoppar gasflödet och flammorna. Använd handskar. Om det inte går att stänga ventilen, låt gasen brinna och kyl ned flaskorna och omgivningen med vatten.

Utströmmande, brännbar, men oantänd gas, kan förorsaka explosion i ett rum när den blandas med luft och antänds. Flammorna från gasflaskan ska därför endast släckas om de förorsakar fara, under förutsättning att ventilen kan stängas snabbt, eller om utflödet av gas är så litet att flaskan utan risk snabbt kan föras utomhus. Alla källor som kan orsaka antändning måste undvikas.

Flaskor med flytande brännbara gaser ska lagras stående. Då undviker man att vätska pressas ut genom säkerhetsventilerna, vilket förvärrar branden.

Giftiga och frätande gaser

Använd alltid lämplig skyddsutrustning!

Vid brand:
Flytta eller kyl ned flaskorna. Ventilerna kan börja läcka när de utsätts för stark hetta.

Vid läckage:
Ring Räddningstjänsten (112) om läckan är omfattande.

 • Ventilera området eller flytta flaskorna utomhus om detta kan göras utan risk.
 • Spärra av området och varna personal och omgivning.
 • Håll allmänheten borta. Endast den personal som behövs för åtgärd får befinna sig i riskområdet.
 • Läcktesta om möjligt. OBS! De flesta frätande gaser går ej att läcktesta med läckspray eller såpvatten.  
 • Märk noga alla skadade flaskor. Informera gasleverantören före fortsatt hantering och transport.

Säker transport av gaser

Säker transport av gasflaskor

Säker transport av gaser förutsätter att du som transportör vet vad som gäller för transporten, vilken utrustning du ska medföra och vad du ska göra om olyckan skulle vara framme.

Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport ska du göra följande, men bara om det är säkert och lämpligt:

 • Dra åt handbromsen, stäng av motorn och bryt strömmen från batteriet med hjälp av huvudströmbrytaren när sådan finns.
 • Röka inte och starta inte någon elektrisk utrustning.
 • Informera räddningstjänsten och lämna så mycket upplysningar som möjligt om olyckan eller tillbudet och särskilt om de inblandade ämnena.
 • Ta på varningsvästen och placera ut de fristående varningsanordningarna på lämpligt sätt.
 • Håll godsdeklarationer lätt tillgängliga när räddningspersonal anländer.
 • Rör inte vid utspillda ämnen. Undvik att andas in gaser, rök, damm och ångor.
 • Använd brandsläckarna för att släcka små eller begynnande bränder i däck, bromsar och motorutrymmen, förutsatt att det är lämpligt och säkert.
 • Bränder i lastutrymmen ska däremot endast bekämpas av räddningstjänsten. 
 • Använd utrustning på fordonet för att förhindra läckage till vattenmiljö eller avloppssystem och för att samla upp utspillda ämnen, förutsatt att det är lämpligt och säkert.
 • Håll avstånd till olyckan eller tillbudet, uppmana andra personer att bege sig därifrån och följ räddningstjänstens instruktioner.
 • Ta av kläder och skyddsutrustning som har förorenats och ta hand om dem på ett säkert sätt.

Ansvaret för att instruktionerna medförs vid transport överförs från godsutlämnaren till transportören. Det innebär att de företag som utför transporter av Air Liquides produkter åt oss eller åt våra kunder ansvarar för att de medför dessa instruktioner vid transporten.

Mer information hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Privatpersoner och transporter som sker på undantaget "värdeberäknad mängd" är undantagna ovan nämnda regler. 

Säker transport av gaser i fordon som inte är avsedda för ändamålet

Följ de grundläggande säkerhetsreglerna!

Transport av gaser i fordon, som inte är avsedda för ändamålet, får bara ske i undantagsfall.

Vi rekommenderar våra kunder och samarbetspartners att alltid följa gällande lagar och regler för säker hantering av gaser. Transport av gaser i fordon, som inte är avsedda för ändamålet, får bara ske i undantagsfall. Du som är förare måste vid dessa tillfällen följa de grundläggande säkerhetsreglerna:

 • Transportera aldrig gas i helt slutna fordon.
 • Se till att du har tillräcklig ventilation.
 • Det är förbjudet att i vanliga fordon transportera giftiga eller frätande produkter, flytande oxygen (med undantag för flytande oxygen för medicinskt bruk), flytande nitrogen och flytande argon.
 • Transporterade kvantiteter skall begränsas till ett strikt minimum, max 50 liter totalt (vattenvolym).

Säkerhetsregler när du lastar gasflaskor i fordon

 1. Säkra gasflaskorna, det vill säga spänn eller kila fast dem, så att de inte kan förflytta sig under transporten. 
 2. Transportera alltid flaskor med flytande, kondenserad gas, t ex gasol eller koldioxid, stående.
 3. Kontrollera att flaskventilerna är helt stängda.
 4. Se till att alla gasflaskor har ventilskydd. Brandfarliga gaser skall dessutom transporteras med skyddsmutter. Dock får gasflaskor för medicinskt bruk, mindre än 5 liter och försedda med pin-index-ventil, transporteras utan skyddshuv.
 5. Transportera aldrig gasflaskor med regulatorer eller annan utrustning inkopplad. Här undantas utrustning för passagerare med oxygenterapi samt gasflaskor med fast monterad regulator.
 6. Förvara absolut inte något brännbart material, som t ex olja, bensin i reservdunk, trassel eller kläder med fett på, i närheten av gasflaskorna.

Säkerhetsregler under transport

 1. Utrusta ditt fordon med en brandsläckare.
 2. Använd helst ett öppet släp eller någon annan typ av öppet ventilerat fordon.
 3. Om du transporterar gasflaskor i bilens kupéutrymme, eller i fordon med öppen förbindelse mellan lastrummet och förarkabinen, skall minst ett fönster vara öppet och/eller full fläkt påslagen med tillskott av frisk luft (cirkulering av intern luft är förbjudet). Du måste också säkerställa att det finns ventilation även om du stannar eller parkerar fordonet. Parkering får endast ske under kort tid och då aldrig med helt stängda dörrar eller fönster.
 4. Om du transporterar gasflaskor i bagageutrymmet skall bagageluckan lämnas öppen (minst 20 cm). Fäst luckan med lämplig anordning.
 5. Om gasflaskorna är utrustade med sprängbleck och detta skulle lösa ut, måste du omedelbart stanna fordonet stänga av motorn. Lämna genast fordonet och håll allmänheten borta från riskzonen.
 6. Rökning är alltid förbjuden, liksom användning av mobiltelefoner, vid transport av brandfarliga eller oxiderande gaser.
 7. Kör flaskorna direkt till den plats där de ska användas. Välj den snabbaste vägen, kör försiktigt, anpassa hastigheten och undvik häftiga inbromsningar.
 8. Lasta av flaskorna direkt vid ankomsten. Använd aldrig gasen med flaskorna liggande kvar i bilen.

Tänk på att du vid ett och samma tillfälle får transportera mängden i endast en av ovan nämnda kategorier. Det är förbjudet att samtidigt transportera gasflaskor och kryogena produkter (flytande oxygen eller torris). Det enda du får transportera samtidigt är bärbar oxygenutrustning tillsammans med små gasflaskor med medicinsk oxygen. Vid sådan transport ska du fixera och säkra både den bärbara utrustningen och gasflaskan och skilja gasflaskan från utrustningen för att undvika kontakt med eventuellt flytande spill på gasflaskans sidor.

Utbildning i säker gashantering

säkerhetsutbildning

Air Liquides online säkerhetsutbildning erbjuder en effektiv lösning för ditt företag och dina anställda när det gäller att förvärva och behålla den kunskapsnivå som krävs för gaser, deras hantering och risker.

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad

Säker hantering av gaser förutsätter att du som användare lär känna produkten och de säkerhetsbestämmelser som gäller. Läs därför alltid säkerhetsdatabladet noga!

Om du har några frågor om våra säkerhetsdatablad är du välkommen att kontakta oss via e-mail.

Låt oss göra en ”safety walk” tillsammans!

Safety walk med riskanalys.

En “safety walk” är promenad, på cirka 30 minuter, som vi gör tillsammans. Vi använder en app som heter riskanlysappen från 21st Century Mobile för att skapa en strukturerad och metodisk genomgång av din arbetsplats. 

Safety first – säkerheten kommer alltid först

Safety first - så arbetar Air Liquide med säkerhet

Air Liquide arbetar systematiskt och organiserat med säkerhet och hälsa. Målet är noll olyckor, för såväl våra egna medarbetare som för våra kunder och samarbetspartners. Vi rekommenderar våra kunder och samarbetspartners att alltid följa gällande lagar och regler för säker hantering av gaser.

Inom gasbranschen hanterar vi brandfarliga, explosiva och giftiga gaser under höga tryck. I vårt verksamhetssystem har vi därför noga utarbetade processer för säkerhet och hälsa, som bl a omfattar regler, rutiner och kriskommunikation. Vi arbetar också i enlighet med Air Liquide-koncernens övergripande verksamhetssystem för process- och personsäkerhet – IMS (Industrial Management System) som täcker in design, projekthantering, riskvärdering, drift- och underhållsplanering samt rapportering. På våra anläggningar arbetar vi aktivt för att förebygga bl a brand och läckage av kemikalier.

Air Liquide är dessutom medlem i EIGA (European Industrial Gases Association) som är en säkerhets- och teknikorienterad intresseorganisation vars medlemsföretag tillverkar och distribuerar industrigaser, medicinska gaser och livsmedelsgaser.

Vårt säkerhetsarbete och vår arbetsmiljöfilosofi formulerar vi i tolv Regler som räddar liv:

 1. Jag arbetar inte när jag är påverkad av droger och/eller alkohol
 2. Jag röker inte utanför områden särskilt avsedda för rökning.
 3. Jag bär den personliga skyddsutrustning som krävs för jobbet.
 4. Jag går aldrig in i ett slutet utrymme utan tillstånd.
 5. Jag bär en gasdetektor vid arbete där så krävs.
 6. Jag arbetar med ett giltigt tillstånd för säkert arbete.
 7. Jag följer säkerhetsrutiner vid arbete i system med krafttillförsel.
 8. Jag kringgår inte EIS-krav utan godkännande.
 9. Jag bär fallskyddsutrustning när så krävs.
 10. Jag går inte under hängande last.
 11. Jag säkrar lasten på fordon.
 12. Jag använder alltid säkerhetsbälte när jag befinner mig i ett fordon under färd.

Har du frågor om hur vi arbetar med säkerhet?

Fyll i vårt kontaktformulär!