Pårup filling station - gas cylinders.

Hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet (HSEQ-policy)

Safety walk med riskanalys.

Air Liquide Gas AB tillverkar, fyller och distribuerar luftgaser, högrena gaser, medicinska gaser m. fl. samt utvecklar, konstruerar och installerar gasförsörjningssystem. En viktig del i beslutsfattandet och agerandet inom Air Liquide Gas AB är att vi ska ta hänsyn till säkerheten, miljön och kvaliteten. Genom vårt verksamhetssystem arbetar vi med att ständigt förbättra oss inom dessa områden.

Detta gör vi genom att:

 • under alla förhållanden följa gällande lagstiftning, föreskrifter och andra krav som verksamheten berörs av, liksom instruktioner (såsom ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, GMP/GDP,  IMS m.m.).
 • genom riskanalyser och ett systematiskt arbete undvika olyckor, skador och fel, inklusive fel på produkter.
 • monitorera parametrar kritiska för hälsa, säkerhet (inklusive produktsäkerhet), miljö och kvalitet; återkommande genomföra ledningens genomgång samt sträva efter att kontinuerligt förbättra effektiviteten av ledningssystemet.
 • utarbeta materialspecifikationer, rutiner och instruktioner så att en hög nivå av säkerhet, miljöhänsyn och kvalitet uppnås, samt att de installationer, produkter och tjänster vi erbjuder våra kunder levereras med största möjliga säkerhet och hänsyn till miljön.
 • utbilda, motivera och öka medvetenheten hos våra medarbetare till att i så stor utsträckning som möjligt ta ansvar för sina handlingar gentemot säkerhet, miljö och kvalitet. Medarbetare involverade i processer avseende tillverkning och distribution av gaser för livsmedels- och läkemedelsindustri är utbildade och inställda på att efterleva gällande hygienkrav.
 • erhålla kunskap om säkerhet, miljö och kvalitet från såväl interna som externa källor. 
 • ha ett rapporteringssystem för registrering av olyckor, tillbud, interna fel och reklamationer och ha metoder för att fastställa orsaker till olyckor, tillbud och fel. Detta leder till korrigeringar av rutiner, instruktioner och specifikationer.
 • arbeta aktivt för att våra kunder skall hantera och använda våra installationer, produkter och tjänster på ett säkert sätt och vi bidrar med våra produkter och vårt applikationskunnande för att förbättra miljön hos våra kunder och optimera kundernas produktion.
 • leverera våra produkter och tjänster i rätt tid och felfria.
 • eftersträva öppenhet om vårt arbete för säkerhet, en hållbar miljö och rätt kvalitet.
 • omedelbart informera kunder och myndigheter samt återkalla produkter i händelse av avvikelser i produktkvalitet.
 • låta miljöhänsyn ingå i våra beslut för att minska energiförbrukning,minska utsläpp av växthusgaser samt negativ påverkan på luftkvalitet.
 • minska resursförbrukning, avfallsmängd och utsläpp från vår produktion.
 • hantera kemikalier ansvarsfullt samt begränsa deras användning så långt det är möjligt.
 • vidta alla rimliga säkerhetsåtgärder relaterade till användning av gas i livsmedelsproduktion.
 • vara en öppen arbetsplats där medarbetare får möjlighet att utvecklas personligt och professionellt. Vi är alla ansvariga för vår hälsa och säkerhet på arbetet och för att vi har en god balans mellan arbete och fritid.
 • skapa en öppen, tolerant och generös arbetsmiljö som ligger till grund för  fysiskt och psykosocialt välmående hos våra medarbetare.

Har du några frågor om våra policies och certifikat?

Fyll i vårt kontaktformulär!