Vattenbehandling

Syresättning av avloppsvatten

Vattenbehandling

Air Liquide erbjuder ett komplett system för syresättning vid behandling av avloppsvatten, oavsett om problemet är tillfällig kapacitetsbrist eller hårdare krav på en befintlig anläggning. Air Liquide levererar allt från gas och utrustning till expertis och kunskap inom detta område.

Avloppsvatten måste genomgå en biologisk rening innan vattnet kan släppas till recipient, detta för att undvika de olika miljömässiga problem som orenade utsläpp kan medföra. Den vanligaste biologiska reningsprocessen sker under aeroba förhållanden, d v s i närvaro av syre.

Användning av rent syre för syresättning vid biologisk rening av avloppsvatten innebär en rad fördelar jämfört med traditionell syresättning med komprimerad luft. Lösligheten av syre i vatten ökar ca fem gånger med ren syrgas, jämfört med komprimerad luft, vilket innebär att drivkraften för syresättning under drift ökar med samma storleksordning.

Vid injiceringen av en gas, oavsett om det är ren syrgas eller komprimerad luft, skapas en mängd små gasbubblor. En viktig parameter för syreöverföring är stighastighet för dessa bubblor som är beroende av deras storlek. Stora bubblor passerar snabbt genom vätskevolymen och ju mindre de är desto långsammare går det. Med en långsam stighastighet tillbringar gasbubblan lång tid i vätskan, vilket förbättrar överföringen. 

Under färden till ytan avges syre, vilket gör att bubblan minskar i storlek, och ju mer syre som överförs från gasbubblan desto mindre blir den. En gasbubbla av komprimerad luft består av ca 20% syrgas och resten utgörs till största delen av kvävgas. Volymen på denna bubbla kan inte minska lika mycket som en gasbubbla av ren syrgas, som i princip skulle kunna lösas in till 100% och därmed försvinna innan den kommer upp till ytan.

Vid syresättning med komprimerad luft kommer mer än 80% av den tillförda luftvolymen att passera rakt igenom vätskevolymen, vilket drar med sig flyktiga ämnen såsom dålig lukt. Förutom denna strippingeffekt skapas det mer emissioner av små vätskedroppar som kan sprida Legionella. Om det förekommer många ytaktiva ämnen finns det risk för skumbildning på grund av den kraftiga genomströmningen av luft.

Ovan nämnda nackdelar minimeras vid syresättning med ren syrgas då endast en bråkdel av den tillförda gasen inte överförs till vattenfasen.
 

 

 

TURBOXAL™ - kompakt ytluftare

turboxal

TURBOXAL är en kompakt ytluftare för effektiv tillförsel av ren syrgas vid biologisk vattenrening i t ex aktivslambassänger och luftade dammar.

I TURBOXAL ytluftare skapar en turbin och en impeller en cirkulerande turbulent vattenström som effektivt tillför syre till den biologiska processen. Inblandningen av syre sker i den övre delen av den självsugande turbinen där den höga turbulensen i vattenfasen producerar mycket små gasbubblor av den tillförda syrgasen. Användningen av ren syrgas gör att drivkraften att överföra syre från gas till vätska är cirka fem gånger högre, jämfört med om luft används. Den kraftiga impellern driver det syreberikade vattnet mot bassängens botten, där det blandar sig effektivt med det omgivande vattnet. Detta ger en mycket effektiv syretillförsel i bassänger med ett vattendjup på mellan 2 och 5 meter, vilket optimerar den biologiska reningen. 

TURBOXAL ytluftare är effektiv, kompakt och lätt att installera. För att skydda utrustningen mot överbelastning ingår i standardutförandet en övervakning av motortemperaturen och ett överlastskydd. 

Fördelar

 • Hög syreinblandningskapacitet 
 • Effektivt utnyttjande av syret 
 • Enkel installation även under pågående drift 
 • Självsugande system 
 • God omblandning i bassängen 
 • Flera variationsmöjligheter 
 • Enkel integrering i befintliga system 
 • Låg investeringskostnad 
 • Låga driftkostnader 
 • Minimalt underhåll 
 • God ekonomi

VENTOXAL jetinlösare - för effektiv och kompakt syresättning.

ventoxal

VENTOXAL är ett dynamiskt, högeffektivt system för tillförsel av rent syre till aktivslambassänger. Systemet är specialkonstruerat för biologiska reningssteg och ger en varaktig effektivitetshöjning och processtabilisering i överbelastade reningsanläggningar. 

VENTOXAL jetinlösare installeras nedsänkt direkt i aktivtslambassänger och ger en effektiv syresättning av den biologiska processen. Detta åstadkoms genom att processvatten pumpas genom ett speciellt utformat tvåfasmunstycke där syre samtidigt tillförs. Därigenom skapas en homogen blandning av mycket små syrgasbubblor i vattenströmmen som är grundförutsättningen för en effektiv syreöverföring. Ett system med en eller flera efterföljande ejektorer ser till att det syreberikade primärflödet blandas in i ytterligare fyra gånger så mycket processvatten så att en stor mängd syre fördelas till en stor volym av aktivtslambassängen. Förutom en effektiv volymmässig distribution av syreberikat vatten ger ejektorerna en dynamisk syresättning där gasbubblorna först transporteras horisontellt längs bassängens botten innan de påbörjar en vertikal stigning. Vid dynamisk syresättning kommer varje gasbubbla att tillbringa väsentligt längre tid i kontakt med processvatten och detta leder till kraftigt förbättrad massöverföring.

VENTOXAL-systemet är effektivt, kompakt och lätt att installera. I standardutförandet är det försett med en dränkbar pump och det finns även specialversioner med torr monterad pump. Det är enkelt att installera VENTOXAL i befintliga anläggningar där man önskar uppgradera syresättningen. 

Fördelar 

 • Hög syreinblandningskapacitet 
 • Effektivt utnyttjande av syret (~90%) 
 • Enkel installation även under pågående drift 
 • God inblandning i bassängen 
 • Flera variationsmöjligheter (t ex kvävereduktion) 
 • Enkel integrering i befintliga system 
 • Låga investeringskostnader 
 • God ekonomi 
 • Lågt underhållsbehov

pH-justering med koldioxid

Ph - vatten

Air Liquide erbjuder lösningar med koldioxid som bl a används för neutralisering och pH-justering av alla typer av vatten, såsom avlopps-, process- och dricksvatten samt pH-justering i simhallar. Koldioxid kan även användas för att justera kalciumkarbonatjämvikten för att skapa ett välbalanserat vatten.

När koldioxid löses i vatten bildas kolsyra som är en svag syra. Koldioxid kan därför användas för att reglera pH-värdet i avloppsvatten. En sådan lösningen ger mätbara fördelar när det gäller säkerhet och kostnader, jämfört med system som använder giftiga och korrosiva mineralsyror som t ex svavelsyra eller saltsyra. Koldioxid är säkrare eftersom gasen minimerar både påverkan på miljön och risken för skador vid olyckor. Lösningen innebär att du kan reducera dina kostnader för process, infrastruktur och underhåll, liksom kostnader som är förknippade med leverans, lagring och användning av farliga syror.

Karbonatbalansering

Karbonatbalansering

Dricksvattenrening ser olika ut beroende på om det härstammar från grund- eller ytvatten. Grundvatten är generellt renare och kräver inte så mycket rening som ytvatten som går igenom flera processteg bestående av mekanisk, kemisk och biologisk rening samt desinficering. Ett av de senare stegen, särskilt om vattnet genomgått central avhärdning, är justering av pH för att optimera jämvikten mellan kvarvarande hårdhet och mängden karbonater i vatten. Detta ger ett stabilt vatten vilket gör att man undviker korrosionsproblem som kan uppstå med aggresivt vatten eller besvärande utfällningar från ett kalciumkarbonat övermättat vatten.

Ozon för vattenbehandling

Blixt - ozone

Ozon som är naturens egen kraftfulla oxidant bildas naturligt vid åska genom det elektriska fält som bildas vid blixnedslag. Gasen ozon har en rad olika användningsområden från färgreduktion till desinficering av dricksvatten och kemisk oxidation vid rening av avloppsvatten.

Air Liquide har ett flertal patenterade applikationer med ozon för behandling av vatten och ett stort kunnande inom effektiv injicering av gas till vätskor. Vi har ett nära samarbete med flera tillverkare av ozongeneratorer och flera lösningar när det gäller att effektivt lösa in gasen i vätskan och att sedan återvinna syrgasen till andra processteg.

Vattenrening

Vid vattenrening injiceras en låg dos ozon i returslammet och förhindrar effektivt uppkomsten av filament vilket ger ett slam med lågt SVI och goda sedimenteringsegenskaper. Ökar man dosen av ozon sker en ytterligare oxidering av slammet som leder till en minskad slambildning. 

Dagens reningsverk är effektiva när det gäller att reducera huvuddelen av det som finns i det inkommande vattnet. Det finns dock mikroföroreningar som passerar opåverkade genom ett reningsverk. Till denna kategori hör ett flertal aktiva substanser, som t ex läkemedel som fortsätter att ge effekter i recipienten. Även om ozon i måttliga doser inte ger en fullständig oxidering av dessa ämnen sker det en omformning av molekylen som i många fall leder till ökad biotillgänglighet vilket gör att de kan brytas ned biologiskt.

Efter det att ozonet verkat leds off-gasen till en destruktor för att vanligen i en katalytisk process destruera de rester av ozon som kan finnas kvar. En sak som ofta glöms bort i dessa sammanhang är att gasen efter destruktorn är en värdefull resurs av ren syrgas som kan utnyttjas i ett befintligt aerobt biologiskt reningssteg.

Dricksvatten

Ozonets förmåga att oxidera omättade kolföreningar används inom beredning av dricksvatten där det snabbt reducerar färg och även till viss del är effektiv mot den jordartiga ton som vissa vatten har i sin smak. Ozonets förmåga att desinficera utnyttjas som en barriär mot diverse patogener inom dricksvattenberedning och gasen kan också användas för att effektivisera partikelseparation och oxiderar med lätthet järn och mangan.

Många av de funktioner som ozon används för inom dricksvattenberedning kan även appliceras inom andra områden. Även inom akvakultur finns det ett behov att reducera färg och lukt för landbaserade RAS-system med hög vattenåtervinning. Även där finns behov av desinficering av inkommande vatten, och ozon är en av de metoder som kan användas.

Ozon genereras i ozongeneratorer

Ozon är en gas och en av de mest kraftfulla oxidanter som finns. Den skapas naturligt vid elektriska urladdningar, svetsning och åska. På grund av sin höga reaktivitet kan ozon inte transporteras utan måste genereras på plats. Detta görs i en ozongenerator i vilken ett högfrekvent elektriskt fält alstras över en ström av syrgas som leder till att ozon bildas. Den koncentration av ozon som kan uppnås varierar från ozongenerator till ozongenerator men ligger vanligen mellan 5 och 20 viktprocent. Ozongas består alltså mestadels av syrgas, och ozonet utgör endast en mindre del av gasen.

Utvalda E-book (white paper)

Vattenbehandling

E-book: Behandling av avloppsvatten

Det finns nu mer än någonsin ett behov av effektiva vattenreningsmetoder som, liksom andra industriella processer, strävar mot klimatneutralitet. Användning av industriella gaser kan bidra till mer uthålliga och effektiva lösningar för att överkomma en del av dessa utmaningarna.

Har du några frågor om vattenbehandling?

Fyll i vårt kontaktformulär!