Avfallshantering

Avfallshantering / avfallsförbränning användningsområde

Ett sätt att förbättra effektiviteten i en förbränningsprocess är att tillföra ren syrgas vilket ökar förbränningstemperaturen och leder till en mer fullständig förbränningsprocess. Detta ger minskade rökgasutsläpp och gör att kapaciteten i processen kan utökas.

För termiska processer som kräver ständig anpassning av förbränningsluften, på grund av varierande värmevärde i bränslet, är riktad oxygentillförsel en kostnadseffektiv lösning för att optimera förbränningen och klara utsläppskraven trots ökad produktion. Air Liquide tillhandahåller även en rad olika kalibreringsgaser för analysinstrument för att säkerställa korrekta analysresultat.

Förbränning av farligt avfall med oxygen

waste plant

Oxygen tillsätts inom industrin vid förbränning när man vill åstadkomma högre förbränningstemperaturer, mindre mängd ofullständigt förbrända rester och/eller renare rökgaser. Särskilt när det gäller förbränning av farligt avfall kan den ofta inhomogena sammansättningen hos bränslet göra att anläggningen överbelastas och utsläppsgränserna överskrids. Ett typiskt exempel är när avfallet kommer i förpackningar, t ex fat. Även vid användning av efterförbränning förekommer ofta ofullständigt förbrända komponenter, vilket ger kortvariga utsläpp med höga kolmonoxidvärden. 

Tillsammans med våra kunder har Air Liquide utvecklat en effektiv metod för tillsats av oxygen, som både ger lägre kolmonoxidutsläpp och högre total produktivitet.

Fördelar

 • Förbättrad förbränningsprocess
 • Högre processtemperaturer
 • Bättre efterförbränning av CO
 • Lägre värmeförluster
 • Mindre rökgasmängd
 • Snabbare reaktioner
 • Befintliga anläggningar får högre kapacitet
 • Högre flexibilitet för anläggningen
 • Minskad specifik förbrukning av stödbränsle
 • Lägre specifika anläggningskostnader
 • Kraven på låga emissioner uppfylls
 • Låga investeringskostnader
 • Bättre effektivitet
   

Slamförbränning med oxygen

modern avfallhantering

Med hjälp av oxygen ökar kapaciteten i anläggningar för slamförbränning, samtidigt som effektiviteten förbättras. 
För att påtagligt höja produktionskapaciteten i slamförbränningsanläggningar tillsätts oxygen, antingen direkt eller inblandad i förbränningsluften. Den individuella anpassningen av syrgastekniken till de speciella randvillkor som gäller för varje anläggning ger både högre kapacitet och bättre effektivitet, eftersom man kan ta hänsyn till flera strömnings- och förbränningsprocesser:

 • Fluidiseringshastigheten underskrids inte
 • Bäddtemperaturen hålls konstant
 • Reaktanterna blandas jämnt
 • Lätt att kontrollera endoterma reaktioner

Fördelar:

 • Högre effekt/borttagning av flaskhalsar i befintliga anläggningar
 • Högre flexibilitet för anläggningen
 • Minskad specifik förbrukning av stödbränsle
 • Lägre specifika fasta kostnader
 • Klarar eller överträffar emissionskraven
 • Låga investeringskostnader för om- och nybyggnad
 • Låga specifika oxygenkostnader
   

Avfall till förnybar energi

biogas från avfall

Air Liquide utvecklar innovativa teknologier som förbättrar processer som använder avfall för att generera förnybar energi och renare bränsle på ett hållbart sätt, t ex en rad olika tekniker för uppgradering av biogas såsom membranteknik och olika kryoapplikationer.

Jordbruks- och hushållsavfall används i biogasanläggningar för att producera en rå biogas. I fall denna gas skall användas som fordonsgas måste den uppgraderas. Detta innebär att olika ämnen såsom vatten, koldioxid och svavelväte renas bort. 

Har du några frågor om avfallshantering eller avfallsförbränning?

Fyll i vårt kontaktformulär!