chromatografi

Rena gaser och blandningar för kromatografi

Air Liquide levererar gaser för kromatografisk analys till universitet och forskningslaboratorier. Våra rena gaser och blandningar levereras med certifikat. Anpassade gasblandningar kan också göras på begäran.

Gaskromatografi - användning, process och användningsområden

Personen_Labor_Alphagaz

Uppdrag 
Gaskromatografi, även förkortat GC, kan separera blandningar till individuella kemiska föreningar och används på en mängd olika sätt för att analysera komponenter som är gasformiga eller kan förångas.

Bearbeta
En inert gas används ofta som bärgas i den mobila fasen och driver provet genom separationskolonnen. Beroende på polariteten och ångtrycket hos de enskilda gasmolekylerna fördröjs provets olika komponenter i kolonnens stationära fas under olika lång tid. Efter att ha passerat kolonnen mäter detektorn utgångstiden i slutet av kolonnen .

Detektorns elektroniska signaler registreras i det så kallade kromatogrammet beroende på tiden efter injektionen, retentionstiden:

  • Kromatogrammet visar koncentrationen av komponenterna som funktion av tiden i form av toppar.
  • Under konstanta kromatografiska förhållanden är retentionstiden för topparna karakteristisk för en förening och kan således ge kvalitativ information om komponenterna som ingår i provet. För detta ändamål krävs en jämförelsestandard för de komponenter som antas finnas i provet.
  • Slutligen används topparean för att kvantifiera komponenten.

Användningsområden
Gaskromatografer är bland de viktigaste analysanordningarna i forsknings- och industrilaboratorier. Även komplexa blandningar kan analyseras både kvalitativt och kvantitativt. I kombination med en masspektrometer (GC-MS) kan även små mängder substans detekteras och en strukturell belysning kan ske. Användningsområden är framför allt analyser inom medicin, biologi, livsmedelskemi, miljöanalys och kriminalteknik.

Behöver jag andra driftgaser eller testgaser utöver en bärgas?

Gas chromatography

Som bärargaser – optimalt anpassade till respektive detektorkombinationer som GC-FID, GC-WLD, GC-ECD, GC-MS.

Beroende på detektor kan andra driftgaser användas utöver bärgasen kan gaser behövas utöver bärgasen – till exempel flamgaser för att generera en låga, bränslegaser för förbränning eller gaser för joniserings- eller metaniseringsprocessen.

Dessutom måste detektorerna kalibreras. För detta krävs lämpliga testgaser. Beroende på användning och tillämpning - såsom ett ackrediterat laboratorium, officiella eller lagliga krav eller godkännandeförfaranden - bör dessa kunna spåras till internationella kalibreringsstandarder som NIST (National Institute for Standardization and Technology) eller VSL (Van Swinden Laboratory) eller från en ackrediterat laboratorium och förses med ett DAkkS-kalibreringscertifikat enligt ISO 17025.

Vi kan hjälpa dig att guida dig genom din applikation och standardblandningar för driftgaser och testgaser - eller definiera din individuella kalibreringsgas enligt dina behov i området.

Bärgaser och driftgaser för de vanligaste detektortyperna såsom värmeledningsdetektorer eller flamjoniseringsdetektorer

  • Välj kombinationen av gaskromatograf och detektor du använder
  • Välj intervallet för måldetekteringsgränsen
  • Du hittar lämpliga bärgaser såväl som de driftgaser som kan krävas för funktionalitet
  • Med ett klick på ingången får du ytterligare information om respektive gaser, såsom renhet eller impurities, direkt i Air Liquide-gaskatalogen

Hur får du bästa resultat från din kromatografiutrustning?

För att säkerställa att resultaten av din kromatografiska analys är så tillförlitliga som möjligt måste du överväga följande:

Välj rätt bärgas för din kromatografiska analys

Gaz ALPHAGAZ - Air Liquide

Det är viktigt att välja rätt bärgas - de vanligaste är väte, helium, argon, kväve och luft - med rätt nivå av renhet. På så sätt får du exakta och konsekventa mätresultat.

Air Liquides ALPHAGAZ™-serie har utvecklats speciellt för laboratorier och forskning. Dessa gaser finns i två kvaliteter:

ALPHAGAZ 1: för analyser från % till ppm
ALPHAGAZ 2: för analyser från ppm till ppb

Kontakta våra experter för att guida dig.

Förhindra kontaminering av installationer och rör

Voorkom verontreiniging van installatie en leidingen

Varje gång en ny gasflaska ansluts ska utrustningen kontrolleras och spolas. Detta för att eliminera risken för kontaminering. Om denna procedur inte görs eller utförs felaktigt kan det påverka kvaliteten på mätresultaten.

Kompatibilitet med kromatografisk utrustning

Compatibiliteit van de chromatografische apparatuur

För att få bästa resultat är det nödvändigt att kontrollera om utrustningen är lämplig för analys av det önskade ämnet och om mätsystemet kan utföra analysen i det förväntade koncentrationsintervallet (från procent till mycket låga ppb-nivåer).

Vilken kromatografiutrustning ska jag använda?
Våra Air Liquide-experter ger dig gärna råd om val av utrustning och svarar på dina frågor om gaskalibrering, rörspolning och laboratorieanalyser.

Hur väljer man rätt gas för kromatografi?

Välj kromatografisk separationsteknik och applikation nedan för att ta reda på vilka gaser och renheter du behöver.

Coupling gas chromatography and mass spectrometry GC-MS

Gas Quality for GC-MS Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyser:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample

 (mol/mol)

% 0.1% 0.01% 1ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Hydrogen Generator 
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Nitrogen Generator
Make-up Argon ALPHAGAZ 1 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Hydrogen Generator
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Nitrogen Générateur
Open Split Helium ALPHAGAZ 1 He  ALPHAGAZ 2 He
Chemical ionisation Ammonia N45 
Isobutane N35
Methane N45 
Fast Atomic Bombardment Argon ALPHAGAZ 1 Ar
Xenon N48

Supercritical phase chromatography, SFC

Gas quality for supercritical phase chromatography, SFC
See below the most suitable gas and purity for your analyser: 

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L

Recommended gases:

Mobile phase Carbon Dioxide ALPHAGAZ CO₂ SFC

High pressure liquid chromatography, HPLC

Gas quality for high pressure liquid chromatography
Check below the most suitable gas and purity for your analyzer

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L

Recommended gases :

Solvent purge Helium ALPHAGAZ 1 He

Coupling liquid chromatography and mass detector, LC-MS

Gas quality for liquid chromatography and mass detector
See below the most suitable gas and purity for your analyzer:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L

Recommended gases :

Curtain gas Nitrogen ALPHAGAZ 1 N2
Nitrogen Generator
Nebulization or Collision
gas
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N2
Nitrogen Generator
Air ALPHAGAZ 1 AIR
Air Generator
Venturi gas Air ALPHAGAZ 1 AIR
Air Generator
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N2
Nitrogen Generator
Chemical ionisation Ammonia N45
Isobutane N35
Methane N45
Solvent purge Helium ALPHAGAZ 1 He

Reduced gas analyser, RGA

Gas Quality for GC-RGA Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyser:

Measurement range :

Sample in solution >g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Sample gas phase

 

(mole/mole)

% 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Argon ALPHAGAZ™ 2 Ar
Make-up Argon ALPHAGAZ™ 2 Ar


Detektorer


Electron capture detector (pulsed discharge) PD-ECD

Gas Quality for PD-ECD Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyzer:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/moe) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Curtain gas Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Make-up Nitrogen ALPHAGAZ 2 N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Discharge gas Helium ALPHAGAZ 2 He
Cleaning Hydrogen ALPHAGAZ 2 H₂
Hydrogen Générateur

Electron Capture Detector, ECD

Gas Quality for GC-ECD Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyzer:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas

Helium

ALPHAGAZ 2 He
Nitrogen

ALPHAGAZ 2 N₂

Mixture 5 % CH4/Ar ALPHAGAZ MIX 5% CH4/Ar 
Mixture 10 % CH4/Ar ALPHAGAZ MIX 10% CH4/Ar

Make-up

gas

Mixture 10 % CH4/Ar ALPHAGAZ MIX 10% CH4/Ar
Mixture 5 % CH4/Ar ALPHAGAZ MIX 5% CH4/Ar
Nitrogen

ALPHAGAZ 2 N₂

Helium

ALPHAGAZ 2 He
Cleaning Hydrogen ALPHAGAZ 2 H₂
Hydrogen Generator

Chemiluminescence detector, SCD

Gas Quality for GC-SCD Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyser:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Argon ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 2 He
Nitrogen ALPHAGAZ 2 N₂
Make-up Argon ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 2 He
Nitrogen ALPHAGAZ 2 N₂
Oven (Air) Air ALPHAGAZ 2 AIR
Furnace (H₂) Hydrogen ALPHAGAZ 2 H₂
Hydrogen Generator
Ozone production Air ALPHAGAZ 2 AIR
Oven (O₂) Oxygen ALPHAGAZ 2 O₂

Thermal conductivity detector, hot wire detector or TCD

Gas Quality for GC-TCD Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyser:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Helium ALPHAGAZ 1 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂
Nitrogen Generator
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂
Hydrogen Generator
Make-up Argon ALPHAGAZ 1 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂
Nitrogen Generator
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂
Hydrogen Generator

Atomic emission detector, AED

Gas Quality for GC-AED Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyser:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Helium ALPHAGAZ 1 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂
Nitrogen Generator
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂
Hydrogen Generator
Make-up Argon ALPHAGAZ 1 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂
Nitrogen Generator
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂
Hydrogen Generator

Helium Ionization Detector (Pulse discharge), HID

Gas Quality for HID Gas Chromatography
See the most suitable gas and purity for your analyser below:

Meaurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Helium ALPHAGAZ 2 He
Make-up

Purging of the optics

ALPHAGAZ 1 He

Flame ionisation detector or FID

Gas Quality for GC-FID Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyser:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂

ALPHAGAZ 2 H₂

Generator
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator
Flame (Air) Air ALPHAGAZ 1 AIR ALPHAGAZ 2 AIR
Generator
Flame (H₂) Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Make-up Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator
Anerobic
digestion
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator

Helium ionisation detector (pulsed discharge), PD-HID

Gas quality for gas chromatography GC-PD-HID
See below the most suitable gas and purity for your analyzer:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Helium ALPHAGAZ 2 He
Make-up ALPHAGAZ 2 He
Purging of the optics ALPHAGAZ 1 He
Landfill gas ALPHAGAZ 2 He

Photoionisation detector, PID

Gas Quality for GC-PID Gas Chromatography
See the most suitable gas and purity for your analyzer below:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Make-up Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator

Flame photometric detector, FPD

Gas Quality for GC-FPD Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyser:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases  :

Carrier gas Nitrogen ALPHAGAZ 2 N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Make-up Nitrogen ALPHAGAZ AUTO IV N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Flame (Air) Air ALPHAGAZ 2 AIR
Flame (H₂)

Hydrogen

ALPHAGAZ 2 H₂
Generator

Nitrogen-Phosphorus or NPD detector

Gas Quality for GC-NPD Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analysis:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Nitrogen ALPHAGAZ 2 N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Make-up Nitrogen ALPHAGAZ 2 N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Flame (Air) Air ALPHAGAZ 2 AIR
Flame (H₂)

Hydrogen

ALPHAGAZ 2 H₂
Generator

Electrochemical detector, ELCD

Gas Quality for Gas Chromatography GC-ELCD
See below for the most suitable gas and purity for your analyser:

Meaurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases  :

Carrier gas Waterstof ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator
Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Make-up Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator

Argon

ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator
Furnace (H₂) Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Oven (O₂) Oxygen ALPHAGAZ 1 O₂ ALPHAGAZ 2 O₂

Supercritical extraction, SFE

Gas quality for supercritical phase chromatography, SFE
See below the most suitable gas and purity for your analyzer:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L

Recommended gases :

Mobile phase Koolstofdioxide ALPHAGAZ CO₂ SFC

Methanizer

Gas quality for gas chromatography GC-Methanizer
Consult below the most suitable gas and purity for your analyzer:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Process gas Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator

Har du några frågor om gaslösningar för kromatografi?

Vänligen fyll i vårt kontaktformulär nedan så återkommer vi till dig så snart som möjligt