papperstillverkning

Våra dedikerade lösningar för massa- och pappersindustrin

Genom att tillsätta oxygen och ozon till blekningsprocessen kan behovet av miljöbelastande klorföreningar nästan elimineras. Vi erbjuder också en rad gaser och tjänster för vattenbehandling till massa- och pappersindustrin. Vi levererar gasen via tankbil (bulk) och kan också erbjuda produktion av gas på plats vid din anläggning.

Delignifiering

massa

Syrgasdelignifiering

Med hjälp av syrgasdelignifiering kan du förbättra pappersmassans kvalitet, minska tillverkningskostnaderna samt minska behovet av kemisk blekning med olika klorföreningar. Ligninet som avlägsnas vid syrgasdelignifiering avleds via tvätten till kretsloppet för kemikalieåtervinning och förbränning i sodapannan. Syrgasdelignifiering har betydande inverkan på fabrikens utsläpp då den minskar utsläppen av miljöskadliga föreningar (COD, BOD & AOX) i vattendrag.


Polysulfidkokning

Polysulfidkokning gör det möjligt för dig att öka avkastningen på massan med 1-3% och därmed öka produktionen.

Kemikalie-återvinningen

papertillverkning

Svartlutsoxidering

Svartlut (svag eller stark) kan behandlas med oxygen i anpassade reaktorer för att reducera utsläpp av svavelföreningar samt minska korrosionsproblem.


Vitlutsoxidering

Air Liquide har utvecklat en oxidationsreaktor som på ett mycket effektivt sätt kan oxidera vitlut. Detta gör det möjligt att sänka blekkostnaderna samt styra natrium/svavel-balansen.
Med hjälp av Air Liquides patenterade teknologi kan vitlut oxideras till en hög konversionsgrad av sulfat > 90 %. Med så hög oxidationsgrad kan vitlut utnyttjas till exempel i peroxidsteget för att ersätta natriumhydroxid.


Inertering

Inertering innebär tillsats av nitrogen som är en inert gas. Nitrogenet ersätter oxygen eller fukt så att du kan undvika oönskade reaktioner när det gäller säkerhet och renhet.


Lime kiln boosting

Med hjälp av oxygen kan du boosta mesaugnen och därmed minska användningen av fossila bränslen samtidigt som du kan öka kapaciteten i ugnen och reducera utsläpp av kväveoxid och kolmonoxid. Vi kan hjälpa dig att installera samt optimera denna skräddarsydda teknologi.


Oxygenanrikning i sodapannan

Massaproduktion begränsas av kapaciteten i sodapannan. Air Liquide har tillsammans med JANSSEN utvecklat en metod för anrikning där oxygen används för att öka kapaciteten i sodapannan med 10-20%.


Talloljeåtervinning

Air Liquide erbjuder ett patenterat system för utvinning av tallolja som ökar produktionen av tallolja samt förbättrar dess kvalitet. Koldioxid kan därigenom användas för att kontrollera natrium- och svavelbalansen.


UV-curing

Nitrogen kan användas för att ersätta oxygen från curing-kammaren under processen för UV-curing, vilket ger en högre kvalitet på behandlingen, reducerade VOC-utsläpp och lägre kostnader.

 

Blekning, tvättning och vattenbehandling

papperstillverkning

Neutralisering efter blekning

Koldioxid kan användas för att pH-reglera mekanisk eller kemisk massa efter alkalisk blekning, i synnerhet när man har använt väteperoxid. Fördelarna med att använda koldioxid, jämfört med traditionella syror, är att koldioxid är en svag syra som är enklare, säkrare och mer pålitlig. Koldioxid genererar dessutom ingen ökad salthalt, d v s det blir minskad korrosionsrisk samt minskad sulfathalt i avloppsvattnet.


EO-, EOP- och PO-stegen i blekning

Det sura bleksteget åtföljs av det alkaliska extraktionssteget (E) som ska lösa upp de finfördelade ligninfraktionerna och göra det möjligt att tvätta bort dem under nästa tvättfas. Det alkaliska extraktionssteget kan effektiviseras med syrgas (EO) eller syrgas och väteperoxid (EOP). Syrgas används ofta med väteperoxid. Med syrgas kan delignifieringen eller peroxidblekningen effektiviseras. .


Ozonblekning (ECF- TCF- eller returmassa)

Ozonblekning är en effektiv metod när du vill minska dina kostnader för blekningen och reducera utsläppen. Ozon kan framställas från oxygen (flytande oxygen eller med VSA-generatorer, Vacuum Swing Adsorbtion).


Vattenbehandling 

Vi erbjuder också en rad gaser och tjänster för vattenbehandling till massa- och pappersindustrin.


Massatvätt

Koldioxid kan användas för att förbättra cellulosatvättens resultat samt öka tvättkapaciteten och tvättarnas körbarhet. Genom att dosera koldioxid i tvättarna kan man minska vattenförbrukningen och även behovet av skumdämpare samt andra tillsatser. I brunmassatvätten kan man minska massans COD, vilket gör att kemikalieåtervinningen förbättras och förbrukningen av blekningskemikalier minskar.

Pappersmaskiner

papertillverkning

pH-justering i pappersmaskiner

Koldioxid kan på ett säkert sätt ersätta syror, som t ex svavelsyra, alun eller svaveldioxid, i pappersmaskiner. Att använda koldioxid gör det möjligt att få en bättre pH-reglering och hjälper till att minska korrosion, samtidigt som metoden är lätt att installera.

Genom att använda koldioxid och NaOH tillsammans, kan man justera massans och cirkulationsvattnets pH-värde och alkalinitet. Metoden kan ersätta användningen av natriumvätekarbonat.

Har du några frågor om massa- och papperstillverkning?

Fyll i vårt kontaktformulär!