Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Användningsområden för koldioxid

Koldioxid används i en mängd viktiga applikationer inom alla typer av industrier, på laboratorier och inom sjukvården (Medicinteknisk koldioxid). I fast form (-78°C) går koldioxid ibland också under benämningen torris som används som köldmedium, t ex vid kylning i charkindustrin, vid nedfrysning av vävnader och vid brandsläckning. Flytande koldioxid är en huvudkomponent inom kryomekanisk kylning men fungerar även som ett bra lösningsmedel. I vissa kemiska processer är koldioxid en restprodukt som kan tas om hand och renas för att därefter återanvändas.

Koldioxid för livsmedels- och dryckesindustrin

Fryst sparris

Koldioxidgas används inom livsmedels- och dryckesindustrin i en rad olika applikationer. Koldioxid är t ex en huvudingrediens i kolsyrade drycker som läsk, öl och vin. Livsmedelsindustrin använder koldioxid i livsmedelsprocesser som t ex kylning och frysning, modifierad atmosfär i förpackningar samt temperaturkontroll vid lagring och transport av livsmedel. Hög och jämn kvalitet är ett absolut krav vid produktion av livsmedel och drycker. Därför är Air Liquides produktprogram för livsmedel och drycker ALIGALTM speciellt anpassat för dagens krav inom livsmedelsproduktion, bl a med avseende på spårbarhet och HACCP.

Koldioxid inom stål- och metallbearbetning

gaser-för-svetsning-airliquide

Koldioxid används ofta som skyddsgas i halvautomatiska svetsprocesser vid stål- och metallbearbetning.

Koldioxid för vattenbehandling

Vattenbehandling

Inom många industrier används koldioxid vid olika typer av vattenbehandling, t ex pH-justering för att neutralisera processer och avloppsvatten.

Medicinteknisk Koldioxid CO2

Medicinska gaser.

Medicinteknisk Koldioxid används inom sjukvården, bland annat för insufflering vid olika typer av s k titthålskirurgi (laparoskopi) då man blåser upp buken, för att förbättra åtkomst och sikt under operationen. Gasen är klassad som medicinteknisk produkt och är därför CE-märkt.

Säker hantering av koldioxid

Det är viktigt att hantera koldioxid på rätt sätt för att inte utsätta sig för onödiga risker.

Läs här våra råd för säker hantering av koldioxid.
 

Koldioxid (CO2) är en gas med många goda egenskaper

Koldioxid (CO2) är en gas med många goda egenskaper, som utnyttjas i en rad industriella processer, t ex vid hantering av livsmedel och drycker. Det är viktigt att du hanterar gasen på rätt sätt för att inte utsätta dig och dina medarbetare för onödiga risker.

Koldioxid är en färglös gas som är tyngre än luft. Gasen har ingen luktvarning. Ibland kan den ge upphov till en stickande känsla då den kan lösa sig i näsans slemhinnor. Normalt förekommer cirka 0,04 volymprocent koldioxid i atmosfären och gasen bildas naturligt vid nedbrytning av organiskt material via förbränning, jäsning och rötning. Koldioxid har flera användningsområden: kylning, förpackning med modifierad atmosfär, karbonisering av drycker, pH-reglering, svetsning samt brandsläckning.

Risker med koldioxid

Koldioxid påverkar människan. Koldioxid tas upp i blodet via lungorna. Redan vid måttliga halter påverkar gasen andningscentrum så att andningen ökar. Det är viktigt att känna till att man inte får någon förvarning i form av yrsel, utan medvetslöshet inträder mycket snabbt vid halter över 10%.

Den högsta koncentrationen koldioxid i luften som får förekomma vid kontinuerligt arbete är 0,5% (nivå-gränsvärde, NGV).

Symtom vid inandning av koldioxidhaltig luft

 • 2–4%: Ökad andningsverksamhet och huvudvärk.
 • 4–6%: Huvudvärk, illamående och kräkningar. Kan leda till medvetslöshet om den drabbade personen inte snabbt kommer ut i friska luften.
 • >10%: Cirkulationsrubbningar som leder till koma och död.

Dåligt ventilerade utrymmen är riskzoner

Typiska platser där olyckor med för hög koldioxidhalt kan inträffa är utrymmen med dålig ventilation, slutna eller delvis slutna rum, källarlokaler, kulvertar m m. Eftersom varje gasinstallation har sina egna förutsättningar, skall en riskbedömning göras för att utröna om lokalen är lämpad för förvaring och hantering av koldioxid. Koldioxid är en tung gas som ansamlas vid golv och andra låga punkter. Gasen är därför svår att vädra ut.

Så här skyddar du dig mot olyckor

Kunskap är alltid den bästa livförsäkringen, d v s lär känna riskområdena och ta reda på hur du ska agera om en olycka inträffar.

För att minimera risken för läckage måste gasflaskorna hanteras på rätt sätt. Flaskorna ska förvaras fast förankrade, helst fastkedjade, i ett stabilt föremål (t ex vägg). Läs också om flaskbyte i nästa stycke.

I källare och andra trånga utrymmen kan det, i förebyggande syfte, vara motiverat med ett förbättrat fläktsystem, för att få god luftväxling.

För att upptäcka ett eventuellt läckage av koldioxid behövs kontinuerlig mätning av koldioxidhalten, kopplat till ett larmsystem som varnar vid för hög halt. Kontakta oss för information om larmutrustning.

Även köldskaderisk förekommer. Hudkontakt med koldioxidsnö, koldioxidpellets (torris) eller kalla ledningar kan ge förfrysningar på grund av den låga temperaturen, -78 °C.

Om en olycka inträffar

Om en olycka inträffar är det viktigt att snabbt sätta in akut räddningshjälp för att rädda liv och begränsa skador. Gör följande vid en olycka:

1) Ring Räddningstjänsten (112) och tillkalla även övrig hjälp i din närhet.

2) Vädra ut utrymmet! Öppna dörrar och fönster.

3) Gå aldrig in utan livlina och ha minst en medhjälpare som stannar utanför riskområdet.

4) Rädda!

 • För snabbt ut den skadade i friska luften.
 • Vid andningsstillestånd, ge omedelbart konstgjord andning.
 • Försök konstatera om den skadades hjärta slår genom att kontrollera pulsen. Om inte – starta omedelbart hjärt- och lungräddning.
 • Fortsätt räddningsarbetet tills den skadade andas själv eller medicinsk personal övertar ansvaret.
 • Medvetslösa personer placeras i framstupa sidoläge.

5) Informera! Informera ambulanspersonalen om att det rör sig om ett kvävningsfall och hur länge den drabbade har varit medvetslös.

Viktigt att tänka på vid flaskbyte

 • Kontrollera vid varje flaskbyte att packningen mellan flaskventil och regulator är i gott skick. 
 • Byt alltid en skadad packning! 
 • Skruva därefter på regulatorn för hand.
 • Drag åt muttern med nyckel. Gäller ej regulatorer med handmutter.
 • Öppna flaskventilen långsamt tills den är helt öppen. När gasen i flaskan är slut stängs flaskventilen helt. Regulatorns anslutning lossas försiktigt så att regulatorn blir trycklös innan den skruvas av helt. Se alltid till att flaskan är väl förankrad, gärna fastkedjad, så att den inte kan falla omkull och orsaka skador.

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Säker hantering av gaser förutsätter att du som användare lär känna produkten och de säkerhetsbestämmelser som gäller. Läs därför alltid säkerhetsdatabladet noga!

Om du har några frågor om våra säkerhetsdatablad är du välkommen att kontakta oss.

Gasers fysiska och tekniska egenskaper

Air Liquide Gas encyclopedia

Läs mer om egenskaper och användningsområden för koldioxid. 

Koldioxid - Frågor om priser eller produkter?

Vill du ha hjälp att hitta rätt gasblandning? Och till rätt pris? Fyll i dina uppgifter här, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.