Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Användningsområden för oxygen

Inom kemisk industri används oxygen bland annat för att förbättra petrokemiska processer. Oxygen används även inom stål- och metallbearbetning i applikationer som t ex smältning, svetsning och skärning. Syrgas höjer effekten på en rad olika processer eftersom man kan reducera mängden bränsle som används och minska utsläpp av koldioxid. Syrgas används också vid t ex packning av livsmedel och syresättning i fiskodlingar. Flytande syre benämns ibland LOX (liquid oxygen). Oftast är det för att spara lagerutrymme och transportkostnader som man väljer en lösning med flytande syrgas.

Oxygen för livsmedels- och dryckesindustrin

MAP - modified atmosphere packaging

Oxygen används inom livsmedels- och dryckesindustrin i en rad olika applikationer. Gasen används framför allt för modifierad atmosfär i förpackningar, inom bryggeribranschen samt för syresättning i fiskodlingar. Hög och jämn kvalitet är ett absolut krav vid produktion av livsmedel och drycker. Därför är Air Liquides produktprogram ALIGAL™ för livsmedel och drycker speciellt anpassat för dagens krav inom livsmedelsproduktion, bl a med avseende på spårbarhet och HACCP.

Medicinsk Oxygen Air Liquide

Medicinska gaser.

Medicinsk Oxygen är livsuppehållande och används inom de flesta områden på ett sjukhus, t ex akutvård, intensivvård, operations- och postoperativ verksamhet, liksom även förlossnings- och neonatalvård. Syrgas för medicinskt bruk ges också i hemmet till patienter med kroniska lung- eller hjärtsjukdomar där syrebrist föreligger.

Användning av oxygen för analyser

Kalibrering och analys

ALPHAGAZ™ 1 oxygen, som har en renhet på 99,995%, används i laboratorier som en blekningskomponent, som bränsle för flamdetektorer och som oxiderande komponent vid kiseloxidering inom halvledartillverkning.

Gasblandningar med oxygen i nitrogen används som kalibreringsgaser (referensgasblandningar) vid avgastester av motorer.

Ifall du arbetar med en analys- och laboratorieprocess som är kritisk och kräver högrent oxygen rekommenderar vi ALPHAGAZ™ 2 oxygen, med en renhet på 99,9995. 

Säker hantering av oxygen

Det är viktigt att hantera oxygen på rätt sätt för att inte utsätta sig för onödiga risker.

Om oxygen

Oxygen, eller syre som vi säger i dagligt tal, är en grundförutsättning för de flesta livsformer på jorden, men också en starkt brandunderhållande gas. Oxygen är det vanligaste grundämnet på jorden, och överallt i jordskorpan, havet och atmosfären finns oxygen, antingen bundet till andra grundämnen eller i fri form som en tvåatomig gasmolekyl med den kemiska beteckningen O2.

Luften vi andas innehåller ca 21% oxygen, resten utgörs framför allt av nitrogen (kväve). En vuxen människa använder i genomsnitt ca en halv liter oxygen per minut eller ca 18 miljoner liter under 70 år! 

Lägre eller högre halter av oxygen, än den som finns i luften, kan innebära fara. Säkerhetsfrågorna har därför en central betydelse vid användning av oxygen. 

Användningen av oxygen har stor betydelse inom de flesta områden, t ex inom verkstadsindustrin, pappersindustrin, livsmedelsindustrin och sjukvården samt vid vattenbehandling för att bara nämna några exempel. 

Oxygen är starkt brandunderhållande

Att oxygen är starkt brandunderhållande innebär att gasen inte brinner av sig självt, men att den underhåller förbränning. Detta är en högt värderad egenskap i många industriella processer, t ex inom stålindustrin, men det kan också innebära en allvarlig fara vid t ex läckande oxygenutrustning. Redan vid en höjning av oxygenhalten i luften, från normala 21% till 24%, fördubblas förbränningshastigheten hos de flesta material.

Viktiga råd för säker hantering av oxygen

 • Rökning eller öppen eld får aldrig förekomma där du använder eller förvarar oxygen. Även gnistor eller statisk elektricitet kan vara tillräckligt för att antända ett material som kommit i kontakt med oxygen.
 • Håll rent från olja, fett och damm. Olja och fett antänds lätt i kontakt med oxygen. Många brännbara material blir explosiva i kontakt med flytande oxygen. Finfördelade organiska ämnen som t ex sågspån i kombination med flytande oxygen kan jämställas med sprängämnen.
 • Använd inte tryckluft från oljesmorda kompressorer vid renblåsning eller tryckprovning av rör och armatur för oxygen. Risken för antändning är stor.
 • Kontrollera läckage på rätt sätt. Oxygen saknar färg och lukt. Använd gasdetektor eller s k läckspray som är kompatibelt med oxygen. Spåra aldrig läckor med eldslåga.
 • Blås aldrig kläder rena med oxygen. Textilier som mättats med oxygen antänds mycket lätt. Detsamma gäller hår och skägg.
 • Smörj inte flaskventiler och övrig armatur med fett eller olja p g a brand- och explosionsrisken. Det finns dock godkända smörjmedel. Rådgör med oss.
 • Öppna aldrig ventiler snabbt eftersom en kraftig gaspuff i kombination med partiklar eller olja kan orsaka antändning.
 • Använd skydd som t ex säkerhetsvajrar på högtrycksslangar samt anordningar som förhindrar att flaskor välter. Skyddsglasögon, läderhandskar och kraftiga skor och kläder är nödvändigt vid arbete med flytande oxygen.
 • Välj rätt material. Allmänt gäller att koppar, kopparlegeringar och rostfritt stål är lämpligt att använda tillsammans med gasformigt oxygen. Observera dock att det finns bindande föreskrifter för materialvalet beroende på tryck och strömningshastighet. Val av ventilpackningar måste ske i samråd med gasleverantören.
   

Eliminera risken för utsläpp av oxygen i oxygenutrustning

Nedan följer några viktiga åtgärder som du bör vidta för att eliminera risken för utsläpp av oxygen i din oxygenutrustning.

 • Säkerställ att utrustningen och installationen är professionellt installerad och består av godkända komponenter.
 • Utarbeta rutiner för regelbunden service och underhåll av utrustningen.
 • Utarbeta föreskrifter där det tydligt framgår hur utrustningen hanteras på ett korrekt och säkert sätt.
 • Utbilda din personalen regelbundet i hur oxygen hanteras på ett säkert sätt.

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Säker hantering av gaser förutsätter att du som användare lär känna produkten och de säkerhetsbestämmelser som gäller. Läs därför alltid säkerhetsdatabladet noga!

Om du har några frågor om våra säkerhetsdatablad är du välkommen att kontakta oss.

Gasers fysiska och tekniska egenskaper

Gas encyclopedia AL

Läs mer om egenskaper och användningsområden för oxygen. 

Syre - frågor om priser eller produkter?

Vill du ha hjälp att hitta rätt gasblandning? Och till rätt pris? Fyll i dina uppgifter här, så återkommer vi till dig så snart som möjligt.