Varför använda koldioxid i reningsverk för avloppsvatten?

05/02/2021

Ph values
Hållbar och ekonomisk lösning för avloppsrening

Koldioxid är ett bättre alternativ till de mindre hälsosamma mineralsyrorna svavelsyra och saltsyra när man vill justera pH-värdet på avloppsvattnet i ett reningsverk. En lösning med koldioxid medför inga hälsorisker för personalen och är enklare att hantera, samtidigt som den är hållbar för miljön och mer ekonomisk.

Koldioxid är ett bättre alternativ till de mindre hälsosamma syrorna svavelsyra och saltsyra när man vill justera pH-värdet på avloppsvattnet i ett reningsverk. En lösning med koldioxid medför inga hälsorisker för personalen och är enklare att hantera, samtidigt som den är hållbar för miljön och mer ekonomisk.

”Koldioxid är ett effektivt och miljövänligt alternativ när man vill sänka pH-värdet i avloppsvatten”, förklarar Tomas Alexandersson, Gas In Liquid Expert. ”Med koldioxid fås lägre underhållskostnader och den är heller inte frätande, till skillnad från de mineralsyror som ofta används. Vidare så ger koldioxid inga utsläpp av skadliga sulfater eller klorider i vattenmiljön. Koldioxiden är ofta en återvunnen biprodukt från andra processer, t ex anaeroba biogasfabriker, vilket innebär att inga ytterligare koldioxidutsläpp belastar miljön. Dessutom elimineras risken för obehaglig lukt från vätesulfid som kan bli resultatet om sulfater tillförs via justering med svavelsyra.”

Lätt att hantera

”Tack vare sina naturliga egenskaper så kan inte pH bli mycket lägre än strax under pH 6, även vid överdosering. Och eftersom koldioxid är en svag syra, sänks pH-värdet långsammare än för mineralsyror, vilket gör det enklare att uppnå rätt pH-värde. Det viktigaste är dock att koldioxid är säkrare ur arbetsmiljösynpunkt, eftersom personalen slipper hantera frätande syror.”

Injektionssystem för gasformig och flytande koldioxid

Air Liquide har utvecklat ett antal injektionssystem för gasformig och flytande koldioxid. Man väljer lösning beroende på hur reningsverket är utformat och fungerar:

Vattenbehandling drawing 1
Vattenbehandling drawing 2
Vattenbehandling drawing 3

1. Gasformig koldixoidinjektion (bassäng): Porösa diffusorer bubblar försiktigt koldioxid till en befintlig bassäng. Låga doser av koldioxid används i bassänger med ett djup på > 3 m.

2. Gasformig koldioxidinjektion (rör): Perfekt för låga, stabila utflödeshastigheter.

3. Gasformig koldioxidinjektion (BICONETM): Optimal för stabil flödeshastighet eller när förhållandet gas/flöde är högt.

”Air Liquides injektions- och blandningssystem är utformade så att reningsverken inte behöver modifiera sina system. BICONETM statisk blandare är den vanligaste lösningen. Den kan enkelt installeras i befintliga anläggningar och ger ekonomisk och högeffektiv gastillförsel med minimal hydraulisk förlust. Den höga effektiviteten bygger på motflödesprincipen för gas och vatten, vilket resulterar i ett högt gas-vätskegränssnitt. Dessutom optimeras massöverföringen av blandningskärlets koniska form.”

”En annan vanlig lösning är CS-munstycket. Det har en kalibrerad öppning, vilket skapar ett tryckfall (Delta p från 0,5 till 1,2 bar), vilket ger ökad flödeshastighet och fina bubblor. CS-munstyckena är underhållsfria och mycket tillförlitliga. Det är bara en liten investering och driftskostnaderna är anmärkningsvärt låga.”

ph water values drawing

4. Injektion av koldioxid via ett CS-munstycke som producerar fina bubblor.

Som alternativ kan Air Liquide även erbjuda statiska blandare, spridare (installerade på botten av bassängen) och PoroxalTM eller porösa diffusorer för injektion av koldioxid.

Totallösningar Nexelia

Air Liquides totallösningar omfattar gas, teknologi och expertis och är utformade för och anpassade till specifika behov för vattenrening. Vi arbetar nära tillsammans med dig för att lösa dina problem. Nexelia för pH-kontroll passar för både kommunala och industriella avloppsreningsverk.

Mer information?

Kontakta oss