Så kan vi vårda vårt vatten

09/12/2021

wastewater solutions
Gaslösningar för bättre vattenkvalitet

Det finns ingenting som är så viktigt på vår jord som rent vatten och att vårda vårt vatten rätt kan vi göra redan idag. Air Liquide utvecklar spännande och miljösmarta lösningar som förbättrar vattenrening och vattenkvaliteten med hjälp av koldioxid, ozon och syre. Dessa gaslösningar kan hjälpa kommuner och företag att skapa en bättre miljö lokalt, vilket på sikt även får en global påverkan.

Ladda ner E-book: Behandling av avloppsvatten

Basiska avloppsvatten justeras med koldioxid

Idag använder många industrier och kommuner lösningar med mineralsyror, som t ex svavelsyra och saltsyra, för att justera pH-värdet på avloppsvattnet. Att använda syror medför vissa risker, särskilt vid hanteringen då personal kan utsättas för frätande ångor från syrorna. Den ökade salthalten som mineralsyror ger är heller inte bra för våra vattenlevande organismer i känsliga recipienter.

Vår lösning för pH-justering är helt baserad på koldioxid och har betydligt färre arbetsmiljörisker. Det finns flera fördelar med att växla över till koldioxid för att neutralisera och justera pH-värdet; lösningen är enklare att hantera, den är mer ekonomisk och framför allt hållbar för vår miljö.

För mycket läkemedelsrester i vår natur

Ett annat problem när det gäller vattenkvalitet är läkemedelsrester i avloppsvattnet. Flertalet läkemedel passerar nästan uteslutande oförändrade genom våra annars mycket effektiva reningsverk. Detta beror på att läkemedel skapas för att vara stabila, så att de kan vara verksamma under en längre tid i våra kroppar. Det gör att läkemedlen är svåra att bryta ner och fortfarande är verksamma när de når miljöer där de inte är ämnade att vara. Vi vet att avloppssystemen är den största spridningsvägen för läkemedelsrester till miljön. Substanser som exempelvis antibiotika och hormonpreparat fortsätter ge effekter i de sjöar och hav som tar emot vårt avloppsvatten. Våra fiskar och vattenlevande djur påverkas redan vid mycket låga nivåer och det kan leda till att vissa arter inte kan fortplanta sig eller ändrar sitt beteende, vilket kan vara en direkt fara för deras överlevnad.

En av de teknologier som används för reduktion av läkemedel utnyttjar ozon, som genereras i en ozongenerator från syrgas. Ozonet oxiderar de farliga ämnena så att de mister sin biologiska aktivitet och gasen bryter även ned ämnet helt eller till mer biologiskt lätt nedbrytbara fragment. Ozon är ett effektivt sätt att lösa ett mycket allvarligt problem i vår miljö och Air Liquide har lång erfarenhet av denna gas från ett flertal olika applikationer.

Syrgas löser problem med dåligt lukt

Syrgas kan användas i reningsverk för att öka kapaciteten. I flertalet anläggningar används  idag komprimerad luft, som i huvudsak består av ca 20% syrgas och resten kvävgas. En ökad belastning på verket ger kapacitetsbrist på anläggningarna, vilket kan leda till en rad följdproblem såsom försämrad rening, skumbildning och dålig lukt. En lösning kan vara att tillföra syrgas som effektivt förbättrar förhållandena och löser problemet.

Att använda 100% syrgas medför till viss del ökade kostnader, som emellertid kan vara motiverade för stora anläggningar med ständigt höga krav. För de reningsverk som har lägre krav kan metoden vara användbar när det uppstår tillfälliga problem. Verken kan då snabbt och effektivt genomgå behandling med hjälp av mobila enheter, som tillför den mängd syrgas som behövs för att lösa det akuta problemet.

Oavsett om det gäller ett mindre företag, en större industri eller en kommun, finns det mycket man kan göra för att skapa en bättre lokal miljö kring sina anläggningar. Effekterna blir inte bara lokala, då alla insatser påverkar vårt ekosystem i stort.

Syrgas – en mångsidig gas

Nedbrytning av olika material är något som vi måste ta på största allvar, då vi människor genererar mer avfall än någonsin. När det gäller att påskynda olika nedbrytningsprocesser kan användning av syrgas vara en effektiv och miljövänlig metod för både industrier och kommuner. Ett riktigt bra exempel på detta är en anläggning i Nederländerna vars reningsprocess Air Liquide har varit med att förbättra. Här tar man emot grönt avfall från jordbruk och skogsindustrin. På bara fjorton dagar omvandlas avfallet till kompost som sedan går att återföra till naturen utan några miljöeffekter.

Mer information hittar du i vårt white paper!

Kontakta oss